Islam · politik · Samhällsfrågor

Bryter det mot vår lag om religionsfrihet, då en del hävdar religionsfrihet för att vi inte ska slippa deras religion?

Bilden är från Jeanders bildblogg

Vi lever i förvirringens tidevarv.

Ett exempel: en del tror att Stefan Löfven är politiker. Det är han inte. Förhoppningsvis är han inte statsminister så länge till heller.


Ett annat exempel: en del hävdar att islam är fredens religion. Det är den inte.

Det räcker att se hur tillfångatagna män och flickor behandlades i Islamiska staten: bestialiska mord och grymma våldtäkter.

Fredligt?

I vårt en gång så samhällskulturellt homogena land vill islams anhängare leva som i Mellanöstern, de vill ha:

☆ slöjor på flickebarn,

☆ koranskolor,

☆ slöjor på lärarinnor i konfessionsfria skolor,

☆ separata badtider för kvinnor i våra offentliga badhus,

☆ mat som islams företrädare godkänt (halal) och

☆ moskéer som proklamerar att Allah är stor.

För att få som de vill åberopar de vår lag om religionsfrihet.

En del påstår till och med att vår lag om religionsfrihet är en grundlag. Fakta är att Sveriges fyra grundlagar är:

☆ regeringsformen (RF),

☆ tryckfrihetsförordningen (TF),

☆ yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

☆ och successionsordningen (SO).

Religionsfriheten är alltså inte en av Sveriges grundlagar.

Lagen om religionsfrihet trädde i kraft 1951, lagen har främst två syften:

☆ Vi får tro på vilken gud vi vill (eller inte tro alls) utan att för den sakens utsättas för trakasserier eller förföljelser.

☆ Vi ska slippa religion i det offentliga rummet (vilket innefattar riksdag, skolor, sjukhus med flera liknande institutioner).

Vi ska således ha frihet från religioner, religionsfrihet.

När islams anhängare refererar till vår lag om religionsfrihet för att de som tror på Allah ska få igenom sina krav (exempelvis att bära hijab som anställd på sjukhus, skolor och andra offentliga inrättningar), kan det strida mot vår lag om religionsfrihet.

När muslimer refererar till vår lag om religionsfrihet för att få be under arbetstid eller på arbetsplatsen under paus, kan deras krav strida mot vår lag om religionsfrihet.

Man kan tro att de tror vår lag ger dem rätt att göra vad de vill, när de vill och hur de vill.

När islams anhängare kräver att få göra det de vill, och använder vår lag om religionsfrihet som ett skäl till varför de ska få det, vill de alltså bryta mot vår lag om religionsfrihet.

Är det det som kallas mångkultur?

3 reaktioner till “Bryter det mot vår lag om religionsfrihet, då en del hävdar religionsfrihet för att vi inte ska slippa deras religion?

 1. FAKTA
  Religionsfrihetslag (1951:680) upphävdes 2000-01-01, då Lag (1998:1593) om trossamfund trädde i kraft.

  Utdrag ur ”Lag (1998:1593) om trossamfund”:

  Allmänna bestämmelser om trossamfund

  ///1 § Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.///

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981593-om-trossamfund_sfs-1998-1593

  Utdrag ur ”Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform”:

  2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
  Opinionsfriheter

  ///1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
  […]
  6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.///

  ///2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.///

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

  Utdrag ur ”Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”:

  Avdelning I
  Rättigheter och friheter
  Artikel 9
  Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

  ///1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

  2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.///

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941219-om-den-europeiska-konventionen_sfs-1994-1219

  Gilla

  1. Vi har rätt att tro (eller inte tro) utan att förföljas eller trakasseras för den sakens skull.

   Ingen tvingar någon att inte tro genom att t.ex. med en dresscode förbjuda plagg som kopplas till en religion.

   Gilla

Kommentarsfältet är stängt.